Algemene Voorwaarden

Download in pdf

Algemene Voorwaarden

Algemene en Bijzondere Leveringsvoorwaarden van Let’s Work Now B.V., Lets Work Now vervoer v.o.f en LWN taxi bv,  XF Media, versie 1.2 januari 2019.

Deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden van Let’s Work Now bestaan uit de;

Algemene Voorwaarden artikel 1 tot en met  11
Bijzondere Voorwaarden deel  I artikel 1 tot en met 19
Bijzondere Voorwaarden deel II artikel 1 tot en met 6.

Met Let’s Work Now wordt in de tekst bedoeld: Let’s Work Now B.V., Lets Work Now vervoer v.o.f of LWN taxi bvb bedoeld, al naar gelang van toepassing,

Zij luiden als volgt;
Algemene Voorwaarden:

Artikel 1 – Definities
Voor deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden gelden de volgende definities:

 1. Let’s Work Now: de rechtspersoon, die handelt onder de naam Let’s Work Now, die in het kader van de uitoefening van zijn beroep of haar bedrijf; werknemer(s) ter beschikking stelt aan derde(n) om krachtens een door die derde(n) verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van die derde(n), dan wel  werving- en selectiewerkzaamheden verricht in het kader van het vervullen van een vacature van de opdrachtgever.
 2. Uitzendkracht: een werknemer in dienst van Let’s Work Now op grond van het fasesysteem zoals beschreven in de ABU-CAO voor uitzendkrachten, die ter beschikking wordt gesteld aan derde(n) om krachtens een door die derde(n) verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder diens leiding en toezicht.
 3. Gedetacheerde medewerker: een werknemer in dienst van Let’s Work Now   op grond van het periode- en ketensysteem zoals beschreven in artikel 7: 668a BW die ter beschikking wordt gesteld aan derde(n) om krachtens een door die derde(n) verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder diens leiding en toezicht.
 4. De opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf, opdrachten verstrekt tot uitzending en/of werving en selectie en/of detachering van medewerkers, of de aan deze natuurlijke of rechtspersoon gelieerde ondernemingen (natuurlijke of rechtspersonen of ondernemingen die in een groep zijn verbonden, als bedoeld in artikel 2:24b BW, dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander als bedoeld in artikel 2:24a BW.) die door de opdrachtgever in contact komen met kandidaten die aan deze opdrachtgever zijn voorgesteld door Let’s Work Now.
 5. Opdracht: de overeenkomst tussen  Let’s Work Now en de opdrachtgever op grond waarvan (en in zoverre telkens) een uitzendkracht of gedetacheerde medewerker door Let’s Work Now   aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld – daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet ten aanzien van een vervangende uitzendkracht of gedetacheerde medewerker, indien vervanging plaatsvindt – om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten tegen betaling van het opdrachtgeverstarief door de opdrachtgever aan Let’s Work Now  . Er is tevens sprake van een opdracht indien de opdrachtgever  Let’s Work Now  verzoekt over te gaan tot werving en selectie van (een) medewerker(s). Opdracht in duo-functie: de overeenkomst tussen Let’s Work Now  en de opdrachtgever op grond waarvan twee uitzendkrachten dan wel detacheringmedewerkers door Let’s Work Now  aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld ten behoeve van de invulling van één functie – daar onder mede begrepen – de overeenkomst door de opdrachtgever aan  Let’s Work Now. Binnen de opdracht  zijn de taken en verantwoordelijkheden van de uitzendkrachten dan wel gedetacheerde medewerkers van gelijke aard en niveau.
 6. Opdracht in duo-functie: de overeenkomst tussen Let’s Work Now  en de opdrachtgever op grond waarvan twee uitzendkrachten dan wel detacheringmedewerkers door  Let’s Work Now aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld ten behoeve van de invulling van één functie – daar onder mede begrepen – de overeenkomst door de opdrachtgever aan Let’s Work Now. Binnen de opdracht zijn de taken en verantwoordelijkheden van de uitzendkrachten dan wel gedetacheerde medewerkers van gelijke aard en niveau.
 7. Werving en selectie: het selecteren van Let’s Work Now  van geschikte medewerkers c.q. kandidaten voor het vervullen van een functie bij de opdrachtgever met het doel een arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en (een van) de geselecteerde medewerker(s) c.q. kandida(a)t(en) tot stand te brengen.
 8. Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst tussen Let’s Work Now en uitzendkracht, waarbij de uitzendkracht door Let’s Work Now in het kader van de uitoefening van het bedrijf van Let’s Work Now ter beschikking wordt gesteld van de opdrachtgever(s) om krachtens door die opdrachtgever(s) aan verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgever(s).
 9. Opdrachtgeverstarief: het tarief dat Let’s Work Now aan de opdrachtgever in rekening brengt per periode (uur, week, maand en dergelijke) zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden.
 10. CAO voor Uitzendkrachten: de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds, en FNV Bondgenoten, de Dienstenbond CNV en De Unie anderzijds.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Let’s Work Now voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan de opdrachtgevers als omschreven in artikel 7:690D Burgerlijk Wetboek, dan wel het ter beschikking stellen van gedetacheerde medewerkers dan wel de werving en selectie van medewerker(s) ten behoeve van de opdrachtgever.
 2. Van deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover Let’s Work Now die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3 – Vrijblijvendheid offertes
Alle offertes van Let’s Work Now zijn vrijblijvend. Let’s Work Now verbindt zich de overeengekomen werkzaamheden c.q. de invulling van de opdracht naar beste weten en kunnen te verrichten.

Artikel 4 – Betaling, gevolgen wanbetaling en factoring

 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Let’s Work Now ingediende nota te voldoen binnen veertien kalenderdagen na verzending van de nota, tenzij anders is overeengekomen. Opschorting van betaling of verrekening is aan opdrachtgever niet toegestaan. Indien de factuur niet correct is ingediend door Lets Work Now cs, dient dit binnen 5 dagen te worden gemeld. Opschorting van de betaling van de factuur is slechts mogelijk voor het bedrag waarover discussie is of welke gecorrigeerd dient te worden.
 2. Uitsluitend betalingen aan Let’s Work Now zelf, of aan een door Let’s Work Now schriftelijk aangewezen derde, werken bevrijdend. Betalingen aan uitzendkrachten c.q. gedetacheerde medewerkers of derden die niet door Let’s Work Now schriftelijk zijn aangewezen of het verstrekken van voorschotten aan voormelde personen zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 3. Indien een nota van Let’s Work Now niet bínnen veertien kalenderdagen na verzending is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 0,25 per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend. Voor dat deze boete rente in zal gaan zal Lets Work Now cs. Eerst een aanmaning versturen waarbij er nog 5 dagen respijt mogelijk is voordat de boete rente in zal gaan.
 4. De in het bezit van Let’s Work Now zijnde doordruk of kopie van de door Let’s Work Now verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
 5. Reclames omtrent enige nota moeten binnen tien kalenderdagen na de dag van verzending van de nota schriftelijk ter attentie van het hoofdkantoor van Let’s Work Now zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
 6. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Indien uitlener gebruikt maakt van factoringsdiensten  zullen de betalingen  en overige financiële verplichtingen via deze instelling verlopen.
 8. De factoringsmaatschappij hanteert kredietlimieten welke op inlener worden aangevraagd.  Indien een verandering van de afgegeven limieten tot gevolg heeft dat uitlener geen (verzekerings)dekking meer heeft voor haar vorderingen op inlener, wordt dit gezien als een gerede grond om artikel 6:265 BW in te kunnen roepen door uitlener.
 9. Als dan, indien art. h. zich voor zal doen, is er geen toestemming nodig van de rechtbank voor het invorderen van het per direct en zonder opzegtermijn  beëindigen van de overeenkomst. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van EUR 226,89 per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Let’s Work Now is ingeroepen respectievelijk de vordering door Let’s Work Now ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
 10. Voordat artikel h en i van kracht zijn zal dit door Lets Work Now cs. worden medegedeeld aan inlener en eventueel qua tekst worden aangepast. Het is gelegen in het feit dat artikel h en i van kracht zijn indien de vorderingen op inlener door Lets Work Now cs. zijn  overgedragen aan een factoringmaatschappij, dat is op dit moment niet aan de orde. ( 22-9-2020).

Artikel 5 – Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

 1. Bij de werving, selectie en het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en gedetacheerde medewerkers aan de opdrachtgevers neemt Let’s Work Now in acht de wettelijke bepalingen, de CAO voor Uitzendkrachten, de opdracht en de toepasselijke (Algemene en Bijzondere) Voorwaarden. Deze laten zich bij het maken van onderscheid uitsluitend leiden door redelijke functionele eisen.
 2. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet- functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Let’s Work Now worden meegewogen.

Artikel 6 – Algemene schadevergoeding

Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht of uit deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden niet nakomt jegens Let’s Work Now of de uitzendkracht dan wel de detacheringmedewerker of de geselecteerde kandidaat is de opdrachtgever jegens Let’s Work Now gehouden aan Let’s Work Now te vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), die daaruit voor Let’s Work Now  rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit, zonder dat ingebrekestelling nodig is. Deze bepaling laat onverlet het recht van Let’s Work Now eventuele andere vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen, waaronder de vordering tot nakoming, en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van algemene gelding zowel ten aanzien van voorwaarden waarbij de schadevergoedingsplicht van de opdrachtgever reeds afzonderlijk is geregeld, als bij voorwaarden waarbij dit niet het geval is

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Behalve indien en voor zover in deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden is bepaald, zijn Let’s Work Now en/of haar personeelsleden niet aansprakelijk voor enig verlies of schade uit hoofde van, door of in verband met de overeenkomst ontstaan, ongeacht of dit verlies of deze schade door de opdrachtgever of door derden is geleden.
 2. Ten aanzien van schade geleden door de opdrachtgever aanvaardt Let’s Work Now slechts aansprakelijkheid voor opzet en grove schuld aanwijsbaar aan leidinggevend personeel van Let’s Work Now.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Let’s Work Now en/of haar personeelsleden van alle aanspraken van derden die ertoe leiden c.q. zouden kunnen leiden dat de aansprakelijkheid van Let’s Work Now en/of haar personeelsleden de in deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden gestelde grenzen overschrijdt.
 4. De aansprakelijkheid van Let’s Work Now is uit welken hoofde dan ook per opdracht dan wel per gebeurtenis beperkt tot de betreffende contractsom.
 5. Let’s Work Now schiet in ieder geval niet tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade:
  1. Indien Let’s Work Now een aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht of gedetacheerde medewerker ter beschikking te stellen dan wel om een kandidaat te werven en selecteren t.b.v. een vast dienstverband, niet in behandeling neemt.

  2. Indien de contacten tussen de opdrachtgever en Let’s Work Now voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder inbegrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht of gedetacheerde medewerker ter beschikking te stellen of  om een kandidaat te werven en selecteren t.b.v. een vast dienstverband, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht, gedetacheerde medewerker dan wel niet leiden tot het daadwerkelijk aangaan van een vast dienstverband. Indien Let’s Work Now, om welke reden dan ook, een uitzendkracht, gedetacheerde medewerker niet langer conform de opdracht ter beschikking kan stellen.

Artikel 8 – Wet arbeid vreemdelingen

De opdrachtgever aan wie door Let’s Work Now een vreemdeling ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van de Wet arbeid vreemdelingen, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever stelt aan de hand van het eerder genoemde document de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie.

Artikel 9 – Persoonsgegevens van de uitzendkracht en/of gedetacheerde medewerker

 1. De opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een voorgestelde kandidaat, uitzendkracht of gedetacheerde medewerker, die voor en gedurende de opdracht door Let’s Work Now kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en AVG verwerken.

 2. Opdrachtgever zal de voorgestelde kandidaat, uitzendkracht of gedetacheerde medewerker op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welke doeleinde deze gegevens worden verwerkt.

Artikel 10 – Geheimhouding

Let’s Work Now zal op nader verzoek van de opdrachtgever in zijn verhouding met de betreffende uitzendkracht of gedetacheerde medewerker bedingen dat deze volstrekt geheimhouding dient te betrachten omtrent vertrouwelijke informatie met betrekking tot de opdrachtgever en diens bedrijfsactiviteiten. Let’s Work Now is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht of gedetacheerde medewerker.

Artikel 11 – Strekking voorwaarden

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van Let’s Work Now is gevestigd.

Bijzondere Voorwaarden deel I:

Deel 1 van de Bijzondere Voorwaarden is van toepassing op het ter beschikking stellen van werknemers in dienst van Let’s Work Now aan de opdrachtgever(s) voor het ten behoeve van deze opdrachtgever(s) verrichten van werkzaamheden onder leiding en toezicht van diezelfde opdrachtgever(s).

Artikel 1 – Duur van de opdracht

 1. De opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan:
  1. óf voor een vastgestelde tijd,
  2. óf voor een bepaalbare periode; dat wil zeggen voor een periode die eindigt doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet (een gebeurtenis die intreedt onafhankelijk van de wil van partijen),
  3. óf voor een bepaalbare periode, die een vastgestelde tijd niet overschrijdt.
 3. Bij de vastlegging van een bepaalbare periode, als bedoeld in lid b. kunnen meerdere gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat door het intreden van elke afzonderlijke gebeurtenis de opdracht eindigt.
 4. De opdracht voor onbepaalde tijd is de opdracht, die niet voor bepaalde tijd is aangegaan als bedoeld in lid b. en c.

Artikel 2 – Opzegging opdracht

 1. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat opzegging tijdelijk is uitgesloten als bedoeld in lid b hieronder.  Er is een opzegtermijn van 4 maanden overeengekomen, zie hiervoor de inleenovereenkomst artikel 1. Duur en aanvang.
 2. Bij de opdracht voor onbepaalde tijd kan dit recht van opzegging worden uitgesloten voor een bepaalde en/of voor een bepaalbare tijd.
 3. De opdracht voor bepaalde tijd kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen, dat tussentijdse opzegging is toegestaan.
 4. Bij de opdracht voor bepaalde tijd kan dit recht van tussentijdse opzegging worden toegestaan gedurende een bepaalde of bepaalbare tijd.
 5. Indien (tussentijdse) opzegging mogelijk is, moet steeds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zestig  kalenderdagen. Indien de termijn van terbeschikkingstelling minder dan twee maanden bedraagt, moet schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zeven kalenderdagen. Op de opdrachtgever rust de bewijslast dat tijdig is opgezegd. Het hier in lid e. bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van een eerdere beëindiging van de opdracht op grond van een (bijzondere) proeftijd, die schriftelijk is overeengekomen bij opdracht, of op grond van enige andere bepaling vervat in de opdracht of deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden.
 6. Het recht van (tussentijdse) opzegging kan aan andere termijnen en nadere voorwaarden worden gebonden.

Artikel 3 – Einde van de opdracht tot terbeschikkingstelling van een uitzendkracht

 1. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd of doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet, als bedoeld in artikel 1 lid b en c.
 2. Elke opdracht (voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd) kan worden beëindigd door opzegging, indien (tussentijdse) opzegging is toegestaan. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever uitvoering te geven aan het hieronder bepaalde waartegen de opdracht rechtsgeldig is beëindigd. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht aan Let’s Work Now tegen de datum waartegen de opdracht rechtsgeldig is opgezegd. Op eerste verzoek van Let’s Work Now bevestigt de opdrachtgever schriftelijk aan Let’s Work Now beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te hebben verzocht zoals hiervoor bedoeld en wel tegen datum waartegen rechtsgeldig is opgezegd. Beëindiging van de opdracht wegens ontbinding als bedoeld in lid f hierboven behelst eveneens het verzoek van de opdrachtgever aan Let’s Work Now de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan de opdrachtgever te beëindigen, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW en wel tegen de datum waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden. Die ontbinding vindt haar oorzaak in een gedraging/misdraging van de opdrachtgever. In een dergelijke gedraging/misdraging van de opdrachtgever ligt besloten het verzoek van de opdrachtgever aan Let’s Work Now tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:37 lid 1 BW. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht aan Let’s Work Now tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is ontbonden, zoals hiervoor bedoeld. Op eerste verzoek van Let’s Work Now bevestigt de opdrachtgever schriftelijk aan Let’s Work Now de beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te hebben verzocht zoals hiervoor bedoeld en wel tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.
 3. De opdrachtgever heeft het recht de opdracht gedurende de eerste zeven kalenderdagen van de terbeschikkingstelling per direct, dus zonder dat voorafgaande opzegging noodzakelijk is, kosteloos te beëindigen. Het bepaalde in het onderhavige lid geldt alleen indien de opdrachtgever concreet kan aantonen dat de tewerkgestelde uitzendkracht niet over de door de opdrachtgever opgegeven en door Let’s Work Now bevestigde capaciteiten, hoedanigheid en kwaliteiten bezit. De in dit lid h aangegeven vorm van beëindiging is kosteloos voor de opdrachtgever. De met de onderhavige opdracht gepaard gaande kosten zijn derhalve voor rekening van Let’s Work Now. De in dit artikel genoemde mogelijkheid tot beëindiging is niet van toepassing indien de uitzendkracht in de drie maanden voorafgaand aan de ter beschikking stelling al aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld of al een rechtstreeks dienstverband met de opdrachtgever heeft gehad.

Artikel 4 – Einde terbeschikkingstelling van een uitzendkracht

 1. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht. Daarnaast eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht in de volgende gevallen.
 2. Elke terbeschikkingstelling eindigt onverwijld na de melding van de uitzendkracht aan Let’s Work Now of aan de opdrachtgever dat hij niet in staat is de uitzendarbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval, mits het zogenaamde uitzendbeding (als bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW) is opgenomen in de uitzendovereenkomst van Let’s Work Now met de uitzendkracht en de looptijd van dat beding nog niet is verstreken. Dit uitzendbeding houdt in, dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt, doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door Let’s Work Now aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt. Indien de uitzendovereenkomst betreffende een ter beschikking gestelde uitzendkracht dit uitzendbeding bevat en de looptijd daarvan nog niet is verstreken, stelt Let’s Work Now de opdrachtgever daarvan op de hoogte en geeft zo goed mogelijk aan wanneer de looptijd van het beding verstrijkt. Gedurende de looptijd van dit beding verzoekt de opdrachtgever aan Let’s Work Now – onverwijld na de melding dat de uitzendkracht arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval – de terbeschikkingstelling van die uitzendkracht onmiddellijk te beëindigen. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht aan Let’s Work Now. Op eerste verzoek van Let’s Work Now bevestigt de opdrachtgever schriftelijk aan Let’s Work Now de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht onmiddellijk na de melding van de uitzendkracht zoals in de aanvang van dit lid b bedoeld.
 3. De terbeschikkingstelling van de uitzendkracht eindigt voorts indien en zodra de opdrachtgever aan Let’s Work Now verzoekt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te beëindigen, mits in geval van een dergelijk verzoek krachtens opdracht of uit hoofde van deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden vervanging van de uitzendkracht door Let’s Work Now is toegestaan èn die vervanging bovendien binnen vier weken na dat verzoek daadwerkelijk plaatsvindt. De opdracht wordt dan voortgezet ten aanzien van die andere uitzendkracht. Op eerste verzoek van Let’s Work Now bevestigt de opdrachtgever schriftelijk beëindiging van de terbeschikkingstelling van de te vervangen uitzendkracht te hebben verzocht zoals hiervoor bedoeld.
 4. De mogelijkheid tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht met voortzetting van de opdracht ten aanzien van de vervangende uitzendkracht, zoals bedoeld in lid c hiervoor, kan aan een bepaalde en/of bepaalbare looptijd en aan nadere voorwaarden worden gebonden. De opdrachtgever zal steeds een aanzegtermijn in acht nemen van tenminste twee weken. Op de opdrachtgever rust de bewijslast dat tijdig is aangezegd. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van een eerdere beëindiging van de terbeschikkingstelling op grond van een (bijzondere) proeftijd, die schriftelijk is overeengekomen bij opdracht, of op grond van enige andere bepaling vervat in de opdracht of deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden.
 5. Let’s Work Now is gerechtigd een verzoek van de opdrachtgever tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, dat niet voldoet aan de hiervoor in de leden c en d bedoelde voorwaarden, toch te aanvaarden, met het gevolg dat door dat verzoek de terbeschikkingstelling onverwijld ten einde komt. Aan die aanvaarding kan Let’s Work Now voorwaarden verbinden.
Artikel 5 – Einde opdracht tot terbeschikkingstelling van een gedetacheerde medewerker

 1. Een opdracht tot terbeschikkingstelling van een gedetacheerde medewerker, kan alleen door partijen schriftelijk worden opgezegd indien deze mogelijkheid vooraf schriftelijk is overeengekomen. Indien de opdrachtgever de opzegtermijn niet, of niet volledig in acht neemt, is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen opdrachtgeverstarief te voldoen dat hij verschuldigd zou zijn indien hij voornoemde opzegtermijn wel juist en/of volledig in acht had genomen.
 2. Indien de gedetacheerde medewerker de arbeidsovereenkomst met Let’s Work Now tussentijds verbreekt, zal Let’s Work Now zich ervoor inspannen een vervangende medewerker bij de opdrachtgever aan te bieden.
 3. Indien de medewerker de arbeidsovereenkomst door toedoen van de opdrachtgever heeft verbroken, behoudt Let’s Work Now zich het recht voor te weigeren op zoek te gaan naar een vervangende kandidaat. Let’s Work Now zal in geen geval gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding.
 4. Let’s Work Now kan onder meer in geval van overlijden, langdurige ziekte en beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de medewerker, de overeenkomst met de opdrachtgever beëindigen zonder dat zij is gehouden enige schadevergoeding aan de opdrachtgever te voldoen.
 5. De opdrachtgever heeft het recht de opdracht gedurende de eerste zeven kalenderdagen van de terbeschikkingstelling per direct, dus zonder dat voorafgaande opzegging noodzakelijk is, kosteloos te beëindigen. Het bepaalde in het onderhavige lid geldt alleen indien de opdrachtgever concreet kan aantonen dat de tewerkgestelde gedetacheerde medewerker niet over de door de opdrachtgever opgegeven en door Let’s Work Now bevestigde capaciteiten, hoedanigheid en kwaliteiten bezit. De in dit lid e aangegeven vorm van beëindiging is kosteloos voor de opdrachtgever. De met de onderhavige opdracht gepaard gaande kosten zijn derhalve voor rekening van Let’s Work Now. De in dit artikel genoemde mogelijkheid tot beëindiging is niet van toepassing indien de gedetacheerde medewerker in de drie maanden voorafgaand aan de ter beschikking stelling al aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld of al een rechtstreeks dienstverband met de opdrachtgever heeft gehad.
 6. Indien een gedetacheerde medewerker, gedurende de looptijd van een opdracht in verband met ziekte geen werkzaamheden kan verrichten, is opdrachtgever gedurende die periode geen vergoeding verschuldigd aan Let’s Work Now. Indien zich laat aanzien dat de ziekte van langere duur zal zijn (langer dan vier weken) zal Let’s Work Now zich ervoor inspannen een (tijdelijke) vervanger voor de medewerker te vinden. 

Artikel 6 – Rechtstreekse arbeidsverhouding met een uitzendkracht

 1. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met een uitzendkracht verstaan:
  1. Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de uitzendkracht.
  2. Het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzend- of detacheringonderneming).
  3. Het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).
 2. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder een uitzendkracht tevens verstaan:
  1. De aspirant uitzendkracht die bij Let’s Work Now is ingeschreven.
  2. De aspirant uitzendkracht die is voorgesteld aan de opdrachtgever.
  3. De uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling minder dan drie maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de opdrachtgever is beëindigd.
 3. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de uitzendkracht die ter beschikking gesteld wordt of werd, indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde.
 4. De opdrachtgever brengt Let’s Work Now schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de uitzendkracht een rechtstreeks of via een derde dienstverband aan te gaan alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De opdrachtgever vraagt daarbij aan Let’s Work Now tegen welk tijdstip de uitzendkracht de uitzendovereenkomst met Let’s Work Now rechtsgeldig kan doen eindigen.
 5. De opdrachtgever ziet erop toe en staat ervoor in dat de uitzendkracht de uitzendovereenkomst met uitzendonderneming rechtsgeldig beëindigt of beëindigd heeft op het tijdstip dat de opdrachtgever met de uitzendkracht een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever zoals bedoeld in dit artikel. De opdrachtgever zal geen rechtstreekse arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan indien en voor zolang de uitzendkracht de uitzendovereenkomst niet rechtsgeldig kan doen eindigen en beëindigd heeft.
 6. Indien overeenkomstig het hiervoor in lid a tot en met e bepaalde de opdrachtgever -tijdens een opdracht of binnen drie maanden na afloop van een inleenovereenkomst en/of detacheringsovereenkmost – een rechtstreekse arbeidsverhouding wenst aan te gaan met de ingevolge die opdracht ter beschikking gestelde uitzendkracht en ook aangaat, is de opdrachtgever aan Let’s Work Now verschuldigd een vergoeding ten bedrage van 30% van het laatstelijk geldende  jaarsalaris indien de opdracht tot stand zou zijn gekomen. Het jaarsalaris van de betrokken uitzendkracht wordt bepaald door het maandsalaris te vermenigvuldigen met 13,96.
 7. Het opdrachtgeverstarief, zoals meermalen vermeld in dit artikel, wordt berekend over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren, als ware de opdracht niet geëindigd.
 8. De in artikel 6 genoemde vergoedingen zijn ineens en onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 7 – Rechtstreekse arbeidsverhouding met een gedetacheerde

 1. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met een gedetacheerde medewerker verstaan:
  1. Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de gedetacheerde medewerker.
  2. Het laten ter beschikking stellen van de betreffende gedetacheerde medewerker aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzend- of detacheringonderneming)
  3. Het aangaan van een arbeidsverhouding door de gedetacheerde medewerker met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).
 2. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder een gedetacheerde medewerker tevens verstaan:
  1. De aspirant gedetacheerde medewerker die bij Let’s Work Now is ingeschreven.
  2. De aspirant gedetacheerde medewerker die is voorgesteld aan de opdrachtgever.
  3. De gedetacheerde medewerker wiens terbeschikkingstelling minder dan zes weken voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de opdrachtgever is beëindigd.
 3. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de gedetacheerde medewerker die ter beschikking gesteld wordt of werd, indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde.
 4. De opdrachtgever brengt Let’s Work Now schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de gedetacheerde medewerker een rechtstreeks dienstverband aan te gaan alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De opdrachtgever vraagt daarbij aan Let’s Work Now of, en tegen welk tijdstip, de gedetacheerde medewerker de overeenkomst met Let’s Work Now rechtsgeldig kan doen eindigen.
 5. De opdrachtgever ziet erop toe en staat ervoor in dat de gedetacheerde medewerker de overeenkomst met Let’s Work Now rechtsgeldig beëindigt of beëindigd heeft op het tijdstip dat de opdrachtgever met de gedetacheerde medewerker een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever zoals bedoeld in dit artikel. De opdrachtgever zal geen rechtstreekse arbeidsverhouding met de gedetacheerde medewerker aangaan indien en voor zolang de gedetacheerde medewerker de overeenkomst niet rechtsgeldig kan doen eindigen en beëindigd heeft.
 6. Indien de opdrachtgever conform artikel 5a met Let’s Work Now overeen is gekomen dat de opdracht tussentijds kan worden opgezegd, kan de opdrachtgever de gedetacheerde medewerker na de opzegtermijn in dienst nemen. De opdrachtgever is dan wel een bedrag van 30% van het laatst geldende tarief verschuldigd over de volgende periode:
  1. indien nog geen 750 uur voor de opdrachtgever is gewerkt omvat de periode het resterend aantal uren met als minimum de opzegtermijn en als maximum 750 uren;
  2. indien reeds 750 uren voor de opdrachtgever is gewerkt, omvat de periode de contractueel overeengekomen opzegtermijn voor de opdrachtgever met als minimum 1 maand. In de overeenkomst met de opdrachtgever kunnen andere en nadere bepalingen worden overeengekomen die prevaleren boven de in dit artikel genoemde voorwaarden.
 7. Indien Let’s Work Now een gedetacheerde medewerker tijdens een lopende opdracht vervangt door een nieuwe medewerker begint de telling van de 750 uur opnieuw.
 8. Indien een opdrachtgever een door Let’s Work Now gedetacheerde medewerker in dienst wenst te nemen en deze indiensttreding plaatsvindt binnen drie maanden na de einddatum van de opdracht c.q. van de werkzaamheden, is de berekeningswijze van artikel 7f van overeenkomstige toepassing.
 9. De opdrachtgever brengt Let’s Work Now schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen de medewerker een rechtstreeks dienstverband aan te bieden
 10. Indien door tussenkomst van Let’s Work Now een gedetacheerde medewerker aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en die mogelijke opdrachtgever met die gedetacheerde medewerker binnen 3 maanden een rechtstreekse arbeidsverhouding voor dezelfde of een andere functie aangaat voordat de opdracht tot stand komt, is die mogelijke opdrachtgever aan Let’s Work Now een vergoeding verschuldigd als volgt. Die vergoeding beloopt 30% van het jaarsalaris van de betrokken gedetacheerde medewerker dat gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd en dergelijke van toepassing zou zijn geweest indien de opdracht tot stand zou zijn gekomen. Het jaarsalaris van de betrokken gedetacheerde medewerker wordt bepaald door het maandsalaris te vermenigvuldigen met 13,96.
 11. Het opdrachtgevertarief, zoals meermalen vermeld in dit artikel, wordt berekend over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren, als ware de opdracht niet geëindigd.
 12. De in artikel 7 genoemde vergoedingen zijn ineens en onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 – Verbod c.q. voorwaarden opschorting tewerkstelling uitzendkracht

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk op te schorten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en de looptijd van dat opschortingrecht daarbij is vastgelegd.
 2. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten onder handhaving van de opdracht, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever niettemin gehouden voor de duur van de opdracht onverkort te voldoen aan Let’s Work Now het opdrachtgeverstarief over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden de uitzendkracht tot het werk toe te laten, tenzij de opdrachtgever afdoende aantoont dat geen werk voor de uitzendkracht voor handen is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld.
 3. Indien de opdrachtgever wel gerechtigd is gedurende een bepaalde en/of bepaalbare tijd de tewerkstelling tijdelijk op te schorten onder handhaving van de opdracht indien en voor zolang de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan stellen, zal de opdrachtgever op eerste verzoek van Let’s Work Now door middel van bescheiden en verklaringen en dergelijke afdoende aantonen dat tijdelijk geen werk voor de uitzendkracht voorhanden is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld. Gedurende die opschorting van de tewerkstelling zal Let’s Work Now alleen dan geen aanspraak maken op het opdrachtgeverstarief, als bedoeld in lid b en zal het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd zijn aan Let’s Work Now, indien en voor zover opdrachtgever afdoende aan zijn bewijsplicht heeft voldaan èn Let’s Work Now jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingspicht overeenkomstig de CAO voor Uitzendkrachten.

Artikel 9 – Functie en arbeidstijd van de uitzendkracht, gedetacheerde medewerker

 1. Bij de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de functie die de uitzendkracht, gedetacheerde medewerker er moet uitoefenen. Op eerste verzoek van Let’s Work Now toont de opdrachtgever afdoende aan dat de functieomschrijving overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan Let’s Work Now onverwijld de passende functieomschrijving aanreiken. De functie, zoals hiervoor aangegeven, kan tijdens de opdracht worden aangepast conform de wensen van de uitzendkracht, gedetacheerde medewerker of, indien deze op die aanpassing in redelijkheid aanspraak kan maken en maakt met een beroep op goed werkgeverschap of op (komende) wet- en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of rechtspraak.
 2. Indien en voor zover Let’s Work Now rechtstreeks of onrechtstreeks schade lijdt doordat de bij opdracht verstrekte functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie of doordat de later (aangereikte) aangepaste functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, is de opdrachtgever gehouden die schade, inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, volledig aan Let’s Work Now te vergoeden. Dit laat onverlet overige (vorderings-)rechten van Let’s Work Now, bijvoorbeeld ertoe strekkende dat de opdrachtgever de uitzendkracht, gedetacheerde medewerker in staat stelt de functie uit te oefenen die bij de opdracht door de opdrachtgever is omschreven of nadien schriftelijk is aangepast.
 3. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de uitzendkracht, gedetacheerde medewerker zijn gelijk aan de bij de opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij opdracht anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de uitzendkracht, gedetacheerde medewerker zullen niet meer respectievelijk niet minder belopen dan rechtens bij de opdrachtgever is toegestaan. Op eerste verzoek van Let’s Work Now toont de opdrachtgever afdoende aan welke tijden en uren als hiervoor bedoeld gebruikelijk en toelaatbaar zijn in de onderneming waar de uitzendkracht, gedetacheerde medewerker werkzaam is. De tijden en uren, zoals hiervoor aangegeven kunnen tijdens de opdracht worden aangepast conform de wensen van de medewerker, indien deze op die aanpassing in redelijkheid aanspraak kan maken en maakt met een beroep op goed werkgeverschap of op wet- en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of rechtspraak.
 4. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren. Overwerk aansluitend op de normale werktijd en niet langer durende dan een half uur wordt niet als zodanig aangemerkt.
 5. Indien en voor zover Let’s Work Now rechtstreeks of indirect schade lijdt doordat de bij opdracht bepaalde of later aangepaste werktijden, aantal arbeidsuren en rusttijden van de uitzendkracht, gedetacheerde medewerker afwijken van de voorwaarden vermeld in lid c. of afwijken van de werkelijke tijden en uren die de medewerker werkt of rust, is de opdrachtgever gehouden die schade, inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, volledig aan Let’s Work Now te vergoeden. Dit laat onverlet overige (vorderings-) rechten van Let’s Work Now, bijvoorbeeld ertoe strekkende dat de opdrachtgever de uitzendkracht, gedetacheerde medewerker in staat stelt de tijden en uren als bedoeld in lid c in acht te nemen.
 6. De vakantie van de uitzendkracht en de bijzondere verlofregeling worden geregeld conform de wet en de CAO voor Uitzendkrachten.
 7. De opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de opdracht – en, indien en voor zover dat bij het aangaan van de opdracht niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk gelijk – Let’s Work Now in te lichten omtrent de bedrijfssluitingen van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht Let’s Work Now zo tijdig in te lichten, dat Let’s Work Now dit contractueel kan inpassen in de rechtsverhouding met de uitzendkracht, gedetacheerde medewerker.

Artikel 10 – Terbeschikkingstelling

selectie, vervanging van de uitzendkracht, gedetacheerde medewerker en beperking aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever verstrekt aan Let’s Work Now nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de uitzendkracht, gedetacheerde medewerker alsmede aangaande de beoogde looptijd van de opdracht.
 2. Let’s Work Now relateert deze door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de voor uitzending of detachering in aanmerking komende medewerkers. Op die basis bepaalt Let’s Work Now naar beste kunnen welke uitzendkracht, detacheringkracht ingevolge de opdracht ter beschikking wordt gesteld. Binnen het hier aangegeven kader is Let’s Work Now geheel vrij in de keuze van de medewerker die inzake de opdracht ter beschikking wordt gesteld bij aanvang van die opdracht, alsmede bij vervanging of terugplaatsing door Let’s Work Now van een medewerker, tenzij vervanging of terugplaatsing van de medewerker door Let’s Work Now krachtens opdracht niet is toegestaan. De opdrachtgever is gehouden de aldus door Let’s Work Now ter beschikking gestelde uitzendkracht, gedetacheerde medewerker te werk te stellen overeenkomstig de opdracht en het bij deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden bepaalde.
 3. Let’s Work Now kan te allen tijde, niettegenstaande welke bepaling dan ook, overgaan tot vervanging van een ter beschikking gestelde uitzendkracht, door een andere uitzendkracht met voortzetting van de opdracht ten aanzien van die andere uitzendkracht, teneinde te kunnen toepassen het zogenaamde anciënniteitbeginsel en de overige regelgeving zoals omschreven in de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De opdrachtgever beslist op korte termijn of hij aan Let’s Work Now schriftelijk verzoekt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te beëindigen teneinde deze te doen vervangen door de andere uitzendkracht met voortzetting van de opdracht als hiervoor bedoeld. De opdrachtgever beslist slechts negatief op het voorstel van Let’s Work Now op redelijke gronden en verstrekt dan een schriftelijke verklaring aan Let’s Work Now, die zodanig aannemelijk is, dat naar alle waarschijnlijkheid de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening die verklaring in het kader van een beoordeling van een aanvraag van een ontslagvergunning afdoende acht.
 4. Let’s Work Now kan te allen tijde aan de opdrachtgever voorstellen de ter beschikking gestelde uitzendkracht, gedetacheerde medewerker te vervangen door een andere uitzendkracht, gedetacheerde medewerker, indien dat naar het oordeel van Let’s Work Now noodzakelijk is wegens het intern bedrijfsbeleid en personeelsbeleid, onder meer tot behoud van werkgelegenheid voor uitzendkrachten, gedetacheerde medewerkers die daarop krachtens hun rechtspositie in het bijzonder aanspraak kunnen maken of tot anticiperende naleving van het anciënniteitbeginsel en de overige regelgeving zoals omschreven in de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De opdrachtgever beslist op korte termijn of hij aan Let’s Work Now schriftelijk verzoekt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, gedetacheerde medewerker te beëindigen teneinde deze te doen vervangen door de voorgedragen andere uitzendkracht, gedetacheerde medewerker met voortzetting van de opdracht als hiervoor bedoeld. De opdrachtgever zal slechts dan bedoeld verzoek niet aan Let’s Work Now doen, indien daardoor de opdrachtgever in zijn bedrijfsvoering zou worden benadeeld.
 5. Let’s Work Now schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever indien Let’s Work Now om welke reden dan ook een uitzendkracht, gedetacheerde medewerker niet of althans niet op de wijze en in de omvang als bij opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen. Let’s Work Now schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien Let’s Work Now krachtens opdracht of uit hoofde van deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden een uitzendkracht, gedetacheerde wel mag vervangen of terugplaatsen (binnen een bepaalde termijn), maar niet vervangt of terugplaatst om welke reden dan ook, daaronder begrepen enige reden van intern bedrijfsbeleid, interne bedrijfsvoering, personeelsbeleid of enig ander intern bedrijfsbelang van Let’s Work Now. Voor zover en voor zolang een (vervangende) uitzendkracht, gedetacheerde medewerker niet aan de opdrachtgever ter beschikking kan worden gesteld is de opdrachtgever echter niet gehouden aan Let’s Work Now te voldoen het opdrachtgeverstarief over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren, tenzij de (vervangende) uitzendkracht, gedetacheerde medewerker niet ter beschikking kan worden gesteld wegens een oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever.
 6. Let’s Work Now schiet evenmin toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever in geval van een beëindiging van de terbeschikkingstelling of niet-vervanging van de ter beschikking gestelde uitzendkracht, gedetacheerde medewerker, waardoor rechtstreeks of onrechtstreeks de opdracht eindigt.
 7. Let’s Work Now is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen ten gevolge van een onjuiste selectie van de uitzendkracht, gedetacheerde medewerker, tenzij de opdrachtgever binnen drie kalenderdagen na de aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake bij Let’s Work Now indient en daarbij aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreeks gevolg is van grove schuld aan de zijde van Let’s Work Now. Elk eventueel recht op schadevergoeding als hiervoor bedoeld vervalt indien de opdrachtgever niet tijdig een schriftelijke klacht heeft ingediend als hiervoor aangegeven, waarbij de bewijslast dat de klacht tijdig is ingediend rust op de opdrachtgever. Let’s Work Now zal echter nimmer gehouden zijn een hogere schade te vergoeden dan een vergoeding gelijk aan 100% van het opdrachtgeverstarief dat betreffende die uitzendkracht, gedetacheerde medewerker ingevolge de opdracht van toepassing was over de beoogde periode van de voltooid werkzame uren van de uitzendkracht, gedetacheerde medewerker, met een maximum van drie (3) kalenderdagen.

Artikel 11 – Tewerkstelling

 1. De opdrachtgever zal de uitzendkracht en/of de gedetacheerde medewerker te werk stellen conform het bij opdracht en voorwaarden bepaalde.
 2. De opdrachtgever kan de uitzendkracht en/of de gedetacheerde medewerker slechts in afwijking van het bepaalde in lid a tewerkstellen, indien Let’s Work Now en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
 3. Tewerkstelling van de uitzendkracht en/of de gedetacheerde medewerker in het buitenland is slechts mogelijk voor bepaalde tijd en indien dit al bij opdracht schriftelijk is overeengekomen en de uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 12 – Goede uitoefening van leiding en toezicht

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht en/of de gedetacheerde medewerker bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemer gehouden is.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht en/of de gedetacheerde medewerker op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW.

Artikel 13 – Garantie veiligheid en vrijwaring

 1. De opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij arbeid laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten voor de arbeid zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de uitzendkracht en/of gedetacheerde medewerker bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woord schade lijdt. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de wetsbepaling van artikel 7:658 lid 4 BW, inhoudende dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft aansprakelijk is voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt conform het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dat wetsartikel. De opdrachtgever verklaart zich tevens uitdrukkelijk bekend met de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet ten opzichte van de uitzendkrachten en/of gedetacheerde medewerkers.
 2. De opdrachtgever zal aan Let’s Work Now en ook aan de uitzendkracht en/of gedetacheerde medewerker voor de aanvang van de arbeid informatie verstrekken over de van de uitzendkracht en/of gedetacheerde medewerker verlangde beroepskwalificatie alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
 3. Indien de uitzendkracht en/of gedetacheerde medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
 4. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht en/of gedetacheerde medewerker vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht en/of gedetacheerde medewerker in de uitoefening van zijn arbeid lijdt, tenzij de opdrachtgever bewijst dat hij de hiervoor in lid a, b en c genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht en/of gedetacheerde medewerker. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
 5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht en/of gedetacheerde medewerker vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht en/of gedetacheerde medewerker lijdt doordat een aan de uitzendkracht en/of gedetacheerde medewerker toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen arbeid gebezigde zaak is beschadigd of teniet gegaan. De opdrachtgever zal Let’s Work Now tegen alle aanspraken ter zake vrijwaren.
 6. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in lid a tot en met e.
 7. De opdrachtgever is jegens Let’s Work Now gehouden alle verplichtingen als bedoeld in lid a tot en met f onverkort na te komen en vrijwaart Let’s Work Now te allen tijde tegen aanspraken en alle daaraan verbonden kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand jegens Let’s Work Now geldend gemaakt inzake de niet nakoming van enige hiervoor bedoelde verplichting, onverminderd eventuele overige (vorderings-)rechten van Let’s Work Now jegens de opdrachtgever.

Artikel 14 – Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring

 1. Let’s Work Now is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die uitzendkrachten en/of gedetacheerde medewerkers toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Let’s Work Now voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Let’s Work Now als werkgever van de uitzendkracht en/of gedetacheerde medewerker – rechtstreeks of onrechtstreeks – voortvloeiende uit schaden en verliezen die uitzendkrachten en/of gedetacheerde medewerkers toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.
 3. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.
 4. Let’s Work Now is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die uitzendkrachten en/of gedetacheerde medewerkers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens de opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Let’s Work Now voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Let’s Work Now als werkgever van de uitzendkracht en/of gedetacheerde medewerkers rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiende uit verbintenissen die uitzendkrachten en/of gedetacheerde medewerkers zijn aangegaan met of voor hen zijn ontstaan jegens de opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

Artikel 15 – Uurbeloning van de uitzendkracht en opdrachtgeverstarief

 1. De opdrachtgever is aan Let’s Work Now het opdrachtgeverstarief verschuldigd, vermenigvuldigd met eventuele door Let’s Work Now aan de uitzendkracht verschuldigde toeslagen, over de uren waarop Let’s Work Now op grond van opdracht en/of voorwaarden van Let’s Work Now jegens de opdrachtgever aanspraak heeft.
 2. Voor de duur van de opdracht wordt de uurbeloning van de uitzendkracht vastgesteld conform de regelgeving van toepassing krachtens de wet en de CAO voor Uitzendkrachten, zulks mede aan de hand van de functieomschrijving, die de opdrachtgever bij de opdracht heeft verstrekt. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat de in werkelijkheid door de uitzendkracht uitgeoefende (aangepaste) functie zou moeten leiden tot een hogere uurbeloning, zal Let’s Work Now de uurbeloning van de uitzendkracht èn het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig corrigeren en zal de opdrachtgever dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van aanpassing van de functie aan Let’s Work Now verschuldigd zijn.
 3. Wanneer gedurende een opdracht de functie van de uitzendkracht wijzigt in de zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden welke lager geclassificeerd zijn, dan zullen de uurbeloning en het opdrachtgeverstarief ongewijzigd blijven.
 4. Het hiervoor in lid a en b bepaalde laat onverlet dat Let’s Work Now en de uitzendkracht met wijziging van de functie schriftelijk moeten hebben ingestemd. De opdrachtgever zal daartoe tijdig een voorstel tot wijziging van de functie aan uitzendonderneming en uitzendkracht voorleggen en schriftelijke instemming inwinnen, alvorens daaraan uitvoering te geven.
 5. Indien de terbeschikkingstelling van een uitzendkracht eindigt, maar de uitzendkracht wordt vervangen door een andere uitzendkracht met voortzetting van de opdracht ten aanzien van die andere uitzendkracht zal de uurbeloning ten aanzien van die andere uitzendkracht opnieuw worden vastgesteld op de basis als vermeld in lid a en zal het opdrachtgeverstarief daaraan worden aangepast.

Artikel 16 – Verhoging van het opdrachtgeverstarief als gevolg van loon-, lasten/ of algemene kostenverhogingen van uitzendkracht en/of gedetacheerde medewerker

Let’s Work Now is gerechtigd het opdrachtgeverstarief te verhogen met het volledige bedrag of het evenredige bedrag, voortvloeiende uit één of meer van onderstaande kostenverhogingen ten aanzien van de opgedragen uitzendarbeid of gedetacheerde arbeid:

 1. verhoging van de uurbeloning van de uitzendkracht, gedetacheerde medewerker ten gevolge van wijziging van de CAO voor Uitzendkrachten of van de daarbij geregelde lonen, dan wel het hierop door Let’s Work Now afgestemde salarisbeleid betrekking hebbende op de gedetacheerde medewerker, of ten gevolge van wijzigingen van de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaarden, of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift, of ten gevolge van (de toepassing van) enige bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende voorwaarden;
 2. verhoging van de kosten verbonden aan de uitzend- of gedetacheerde arbeid ten gevolge van wijziging van de CAO voor Uitzendkrachten of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift betreffende de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht in algemene zin;
 3. verhoging van de kosten verbonden aan de uitzend- of gedetacheerde arbeid ten gevolge van wijziging van het werkgeversaandeel betreffende premies sociale verzekeringswetten of van overige door Let’s Work Now te betalen premies en pensioenpremies (daaronder steeds begrepen verhoging van die premies op grond van verhoging van de gedekte risico’s);
 4. verhoging van de kosten verbonden aan de uitzend- of gedetacheerde arbeid ten gevolge van wijziging in de sociale lasten en/of fiscale wetgeving of ten gevolge van de invoering van nieuwe lasten of premies op grond van de wet, de CAO voor Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift;
 5. verhoging van de kosten in de ruimste zin des woords verbonden aan de uitzend- of gedetacheerde arbeid voor de gedetacheerde medewerker of de uitzendkracht of voor Let’s Work Now wegens tewerkstelling in het buitenland. Indien door enige oorzaak toerekenbaar aan de opdrachtgever de uurbeloning en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is Let’s Work Now   gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht uurbeloning en opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen en aan de opdrachtgever in rekening te brengen hetgeen de opdrachtgever dientengevolge te weinig heeft betaald en is de opdrachtgever gehouden het uit dien hoofde verschuldigde omgaand te voldoen. Dit laat onverlet elk recht van Let’s Work Now  eventueel andere (aanvullende) vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen.

Artikel 17 – Bijzondere minimale betalingsverplichting

 1. Indien de uitzendkracht of gedetacheerde medewerker zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de arbeid, maar door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de arbeid aan te vangen, is de opdrachtgever tenminste gehouden aan Let’s Work Now te betalen het opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever jegens Let’s Work Now.
 2. Indien ingevolge de opdracht de omvang van de arbeid minder dan 15 uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd is de opdrachtgever tenminste gehouden aan Let’s Work Now per oproep te betalen het opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever jegens Let’s Work Now.
Artikel 18 – Nota’s op basis van tijdverantwoordingsformulier

 1. De nota’s van Let’s Work Now worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren, ook wel genoemd urendeclaraties, welke de opdrachtgever binden.
 2. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat op de tijdverantwoordingsformulieren het juiste aantal gewerkte uren en overuren alsmede –desgevraagd– de overeengekomen tarief- of functiegroep duidelijk zijn ingevuld, dat de kolommen die niet van toepassing zijn worden doorgehaald en dat de werkelijk gemaakte onkosten, indien al gemaakt naar waarheid zijn ingevuld. In dit kader ziet de opdrachtgever tijdens het verrichten van de arbeid erop toe dat het aantal gewerkte uren en overuren niet overschrijdt hetgeen ter zake bij opdracht of nadien is overeengekomen respectievelijk aangepast. De opdrachtgever ondertekent na controle het tijdverantwoordingsformulier voor akkoord.
 3. Bij verschil tussen het bij Let’s Work Now ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever daarvan behouden afschrift, geldt het bij Let’s Work Now ingeleverde tijdverantwoordingsformulier voor de afrekening opgenomen in de nota als volledig bewijs.
 4. Indien de uitzendkracht en/of gedetacheerde medewerker de tijdverantwoording van de opdrachtgever betwist en de opdrachtgever niet is nagekomen zijn verplichtingen in lid b, is Let’s Work Now jegens de opdrachtgever gerechtigd: hetzij: de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd van de werkweek, die voor werknemers in dienst van de opdrachtgever geldt, indien partijen niet schriftelijk en uitdrukkelijk bij opdracht daarvan zijn afgeweken, met vermelding van de krachtens opdracht geldende arbeidstijd. In dat laatste geval is Let’s Work Now gerechtigd de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd overeengekomen bij opdracht genomen over de betreffende periode, hetzij: door een functionaris van Let’s Work Now – zoveel mogelijk gehoord de uitzendkracht(en) en/of gedetacheerde medewerker(s) en de betreffende functionaris(sen) in het bedrijf van de opdrachtgever – de gewerkte tijden bindend tussen partijen te doen vaststellen.
 5. Nota’s worden mede of tevens uitgeschreven betreffende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, die voortvloeien uit het bij de opdracht en/of de Algemene en Bijzondere Voorwaarden bepaalde, maar niet zijn gerelateerd aan een tijdverantwoordingsformulier.

Artikel 19 – Medezeggenschap en uitzendarbeid of gedetacheerde arbeid

 1. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht of gedetacheerde medewerker die lid is van de ondernemingsraad van Let’s Work Now of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform de Wet op de ondernemingsraden.
 2. Indien de uitzendkracht of gedetacheerde medewerker medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden het opdrachtgeverstarief over de uren waarin de uitzendkracht of gedetacheerde medewerker werkzaamheden in verband met het uitoefenen van medezeggenschap verricht onder werktijd aan Let’s Work Now te voldoen.

Bijzondere Voorwaarden deel II:

Deel 2 van de Bijzondere Voorwaarden is van toepassing op het verrichten van werving- en selectiewerkzaamheden in het kader van het vervullen van een vacature van de opdrachtgever.

Artikel 1 – Geheimhouding

Zowel Let’s Work Now als de opdrachtgever zijn gehouden tot geheimhouding van alle gegevens aangaande de opdrachten die als vertrouwelijk zijn aan te merken. In ieder geval zijn – tot nadere kennisgeving – als vertrouwelijk aan te merken de namen van potentiële kandidaten die door Let’s Work Now aan de opdrachtgever worden meegedeeld.

Artikel 2 – Ter beschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

Ten einde de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Let’s Work Now nodig heeft.

Artikel 3 – Tarieven

 1. Een opdracht van werving en selectie wordt aanvaard op basis van ‘no cure no pay’. Indien een (arbeids)overeenkomst tussen de opdrachtgever en de door Let’s Work Now aangedragen kandidaat wordt overeengekomen wordt Let’s Work Now geacht aan de aan haar verstrekte opdracht te hebben voldaan en is zij gerechtigd tot het in rekening brengen van een vergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op een percentage van het bruto jaarsalaris. Het jaarsalaris van de betrokken kandidaat wordt bepaald door het maandsalaris te vermenigvuldigen met 13,96.

 2. Indien kandidaten in het kader van een sollicitatieprocedure reis- en/of verblijfskosten hebben, zullen deze door Let’s Work Now worden doorberekend aan de opdrachtgever.

 3. Indien een door Let’s Work Now doormiddel van werving en selectie bemiddelde werknemer, op eigen initiatief, binnen een maand na aanvang van het dienstverband uit dienst van de opdrachtgever treedt, zal Let’s Work Now opnieuw tot uitvoering van de opdracht overgaan dan wel zal tot creditering van 40% van de werving- en selectievergoeding worden overgegaan zulks ter keuze van de opdrachtgever. Deze bepaling is niet van toepassing als de bemiddelde medewerker door toedoen van de opdrachtgever het dienstverband beëindigt.

 4. Indien de opdrachtgever op de selectieprocedure aanvullende diensten wenst, zoals opleidingen, testen, onderzoeken en dergelijke, zullen deze in een aparte overeenkomst worden geoffreerd. Deze aanvullende diensten zijn niet opgenomen in de tarieven als hierboven vermeld.

Artikel 4 – Het plaatsen van advertenties

 1. De coördinatie zet- en opmaakkosten van een advertentie zijn voor rekening van Let’s Work Now. De plaatsingskosten van de advertentie komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien de advertentie geen enkele geschikte kandidaat oplevert, zal Let’s Work Now 25% van de plaatsingskosten voor haar rekening nemen.
 2. Indien de procedure wordt stopgezet op initiatief van de opdrachtgever, zal Let’s Work Now geen van de in dit artikel genoemde kosten voor haar rekening nemen.

Artikel 5 – Tariefwijzigingen

Let’s Work Now is gerechtigd met betrekking tot lopende opdrachten haar tarieven aan te passen. Eventuele bezwaren dient de opdrachtgever binnen een termijn van veertien dagen na de kennisgeving van de tariefwijzigingen schriftelijk aan Let’s Work Now kenbaar te maken.

Artikel 6 – Rechtstreekse arbeidsverhouding

 1. Kandidaten die door Let’s Work Now aan een potentiële opdrachtgever in het kader van een werving- en selectieopdracht worden voorgesteld, maar waarbij geen opdracht tussen  Let’s Work Now en de opdrachtgever tot stand komt, mogen niet binnen drie maanden nadat Let’s Work Now ze heeft voorgesteld in dienst genomen worden door de opdrachtgever rechtstreeks of via (een) derde(n). Wanneer de opdrachtgever binnen deze gestelde termijn de kandidaat voor dezelfde of een andere functie in dienst neemt behoudt Let’s Work Now zich het recht voor de opdrachtgever alsnog het gebruikelijke werving- en selectietarief in rekening te brengen.
 2. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met een kandidaat verstaan:
  1. Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de kandidaat.
  2. Het laten ter beschikking stellen van de betreffende kandidaat aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzend- of detacheringonderneming)
  3. Het aangaan van een arbeidsverhouding door de kandidaat met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).
 3. Let’s Work Now aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van wanprestatie of onrechtmatige daad van de door haar voor de opdrachtgever geselecteerd of onderzochte kandida(a)t(en). Onverminderd het hierboven bepaalde wordt aansprakelijkheid van Let’s Work Now jegens de opdrachtgever begrensd tot ten hoogste het bedrag van het overeengekomen of gedeclareerde honorarium.

Wettelijke bepalingen

Hieronder volgt een uittreksel van de in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden aangehaalde wettelijke bepalingen.

Artikel 3: 37 lid 1 BW

 1. Tenzij anders is bepaald, kunnen verklaringen, met inbegrip van mededelingen, in iedere vorm geschieden, en kunnen zij in een of meer gedragingen besloten liggen.
Artikel 6: 108 BW

 1. Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander jegens hem aansprakelijk is overlijdt, is die ander verplicht tot vergoeding van schade door het derven van levensonderhoud:
  1. Aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner en de minderjarige wettige of onwettige kinderen van de overledene, tot ten miste het bedrag van het hun krachtens de wet verschuldigde levensonderhoud
  2. Aan andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds ten tijde van het overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke uitspraak verplicht was;
  3. Aan degenen die reeds voor de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met de overledene in gezinsverband samenwoonden en in wier levensonderhoud hij geheel of voor een groot deel voorzag, voor zover aannemelijk is dat een en ander zonder het overlijden zou zijn voortgezet en zij redelijkerwijze niet voldoende in hun levensonderhoud kunnen voorzien;
  4. Aan degene die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wiens levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de gemeenschappelijke huishouding, voor zover hij schade lijdt doordat na het overlijden op andere wijze in de gang van deze huishouding moet worden voorzien.
 2. Bovendien is de aansprakelijke verplicht aan degene te wiens laste de kosten van lijkbezorging zijn gekomen, deze kosten te vergoeden, voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene.
 3. Hij die krachtens de vorige leden tot schadevergoeding wordt aangesproken, kan hetzelfde verweer voeren, dat hem tegenover de overledene zou hebben ten dienste gestaan.

Artikel 7: 658 BW

 1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.
 2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.
 3. Van de leden 1 en 2 en van hetgeen titel 3 van Boek 6, bepaalt over de aansprakelijkheid van de werkgever kan niet te nadele van de werknemer worden afgeweken.
 4. Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.

Artikel 7: 690 BW

De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.

Artikel 7: 691 lid 2 BW

 1. In de uitzendovereenkomst kan schriftelijk worden bedongen dat die overeenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de werknemer door de werkgever aan de derde als bedoeld in artikel 690 op verzoek van die derde ten einde komt. Indien een beding als bedoeld in de vorige volzin in de uitzendovereenkomst is opgenomen, kan de werknemer die overeenkomst onverwijld opzeggen.